ข่าวศูนย์วัฒนธรรม

สรุปผลการประกวดต่างๆ ในงาน บุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2562

สรุปผลการประกวดต่างๆ ในงาน บุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2562 การประกวดขบวนแห่ ชนะเลิศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชมเชย คณะศึกษาศาสตร์, คณะเกษตรศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ การประกวดตบประทาย (ก่อเจดีย์ทราย) ชนะเลิศ ทีมเรณู คณะศิลปกรรมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 กองบริการหอพักนักศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะศึกษาศาสตร์ ชมเชย...

บทความ

การเปรียบเทียบศิลปกรรมแขวงจำปาสัก สปป.ลาว กับจังหวัดอุบลราชธานี : มิติทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

บทความวิชาการ การเปรียบเทียบศิลปกรรมแขวงจำปาสัก สปป.ลาว กับจังหวัดอุบลราชธานี : มิติทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาประวัติของงานศิลปกรรมในแขวงจำปาสัก สปป.ลาวกับจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย และศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างผลงานศิลปกรรมแขวงจำปาสัก สปป.ลาวกับจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย... โดย รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ อาจารย์ชุติมา เมฆวัน

แวดวงศิลปวัฒนธรรม

ขอเชิญร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาถิ่นอีสาน “ภูมิปัญญาอีสานกับการภาวะโลกร้อน”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับเครือข่ายขอเชิญร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาถิ่นอีสาน "ภูมิปัญญาอีสานกับการภาวะโลกร้อน"

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายทางด้านศิลปกรรม ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่13-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์จังหวัดขอนแก่น

ปฏิทินกิจกรรม

E-Book

แหล่งเรียนรู้

พื้นที่ให้บริการ

792FansLike
20FollowersFollow
9,854SubscribersSubscribe